CadDraft de 'stille kracht' achter uw CAD tekenwerk

AS BUILT

“As built” is een synoniem dat veelal gebruikt wordt als status indicatie op Technische tekeningen. “As Built” geeft aan dat de tekening weergeeft hoe het onderwerp van de tekening uiteindelijk is gebouwd, dus met inbegrip van de wijzigingen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangebracht.
“As Built” is vooral in de wereld van de (petrochemische ) proces industrie een bekend begrip.

AS BUILT & Veiligheid

“As Built” geeft niet alleen de situatie weer van alle technische tekeningen, maar ook van alle documentatie daaraan gekoppeld.
Het niet voor handen hebben van “As Built” documentatie kan makkelijke resulteren in situaties die de veiligheid in gevaar brengen.
In geval van Proces & Instrumentatie Diagrammen (P&ID’s) kan dat niet alleen leiden tot bediening fouten maar ook verstrekkende gevolgen hebben voor HSE (Health, Safety & Environment).

Voorbeelden met uiteindelijk onjuiste- of gebrek aan informatie (al dan niet in de vorm van technische tekeningen of daaraan verwante documenten) zijn dan ook makkelijk te vinden bij de onderzoeksraad voor de veiligheid
https://www.onderzoeksraad.nl/ onder de themapagina  ‘Industrie’

As Built & escalatie

Voortvloeiend uit bovenstaande, kan het maar al te makkelijk helemaal fout gaan, en de soort van industrie is dan vaak bepalend voor de consequenties. Met name daar waar er gewerkt wordt met licht ontvlambare producten, kan escalatie vaak zeer grote consequenties hebben voor HSE, maar ook voor de fabriek zelf.

Natuurlijk al men altijd proberen de te voorkomen dat een deel van de of geheel fabriek wordt verwoest. Toch komt dit helaas nog steeds voor en eerder genoemde oorzaak is daarin eveneens geen onbekende. Dat daarin het ontbreken van correcte “As built” informatie vaak aan de grondslag ligt is dan niet alleen de oorzaak, maar heeft nadien ook nog gevolgen. Hoe wil je anders de gehele – of deel van de fabriek herbouwen als de informatie al niet up-to-date was. Het resultaat zal dan ook vaak zijn, dat extra kosten noodzakelijk zijn eerst het “As Built” resultaat wordt bereikt.

As Built in 3D Scan

Omwille van het achterhalen van “As built” tekeningen die tekort schieten is de 3D scan geworden tot een soort toverwoord. Niet alleen dat de kosten die daarmee gemoeid gaan vaak exorbitant hoog zijn, het resultaat kan niet op tegen informatie die correct is onderhouden. Als deze achterhaalde informatie (veelal simpel 2D) up-to-date wordt gemaakt, dan kan het ook in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Immers het maken van een 3D scan is en blijft een moment opname. Natuurlijk kan dit gevectoriseerd worden en ook kan er vaak informatie aan gekoppeld worden echter het 3D model is altijd nog basis voor 2D werktekeningen.

Natuurlijk hebben de CAD verkopende maatschappijen er handig op ingespeeld dat nu de gevleugelde woorden “Wij doen alles in 3D” bij een ieder voort leven. Echter in werkelijkheid is het nog altijd 80% 2D & 20% 3D, dat de klok slaat. Waarbij ook het duur te onderhouden 3D model maar al te vaak achter loopt qua actuele informatie. Dit laatste wordt vaak pas onderkend op het moment dat er echt ingrijpende wijzigingen aan de orde komen, b.v. bij uitbreidingen op een bestaande fabriek.
De makkelijker en tegen lagere kosten onderhoudbare 2D tekening lijkt daarbij (ondanks het veelvoudige gebruik) in de vergetelheid te zijn geraakt.

As Built digitaal bewerkbaar (Vectoriseren).

Gescande-tekeningen  tot up-to-date “As built”  CAD tekeningen converteren kan vaak middels vectorisatie. Maar ook hier schuilt een addertje onder het gras. Middels software en zgn OCR (Optical Character Recognition) kunnen teken technische – en tekstuele informatie omgezet worden tot een werkbare tekening. Als eerste dient de OCR dan wel gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden want niet altijd wordt tekst (zoals handgeschreven tekst) geconverteerd tot CAD herkenbare tekst en blijft dan bestaan als losse lijntjes.

Dat zelfde geldt voor symbolen. De in de tekening veelal aanwezige symbolen komen (zonder nabewerking) enkel maar als losse lijntjes in de CAD tekening terug. Ipv de CAD gebruikelijke symbolen (bouwblokken). Mocht de conversie van gescande tekening tot CAD tekening tot in de puntjes zijn uitgevoerd, dan blijkt overwegend nog een belangrijk voordeel van een echte CAD tekening achter wegen. Dit deel bestaat o.a. uit de mogelijkheid tot data extractie. Data extractie, ook uit andere tekeningen, kan middels relatief simpele kruisreferenties een belangrijke kwaliteitsverbetering opleveren een totale controle op inde tekeningen aanwezige componenten.

As Built en gelijktijdige bewerking.

As Built en gelijktijdige bewerking.
Tijdens de bewerkingen van tekeningen komt het regelmatig voor dat tekeningen door meerdere partijen (al dan niet moedwillig) tegelijk bewerkt worden. Een onjuist beheer kan er dan maar al te gemakkelijk voor zorgen dat er informatie in de tekening verloren gaat. Deze zgn concurrent verwerking is en blijft altijd een dreigend gevaar indien er sprake is van onvoldoende beheer van de documenten.

AS Built uitbesteden.

AS Built uitbesteden.
Het uitbesteden van As Built tekenwerk is evenals het uitbesteden van Analoog (op papier) naar digitaal (CAD) conversies is een aangelegenheid waar CadDraft als geen ander raad mee weet. Daarbij gelden de volgende redenen:
Uitvoering van de werkzaamheden in een kostentechnisch interessant land
Communicatie volledig in het Nederlands of desgewenst Engels
Conform de Nederlandsche of klanteigen normering
Korte doorlooptijden
Etc, etc.
Spacer
Copyright © 2021 CadDraft  B.V. All Rights Reserved